The Front Matter

 

Below you will find the transcription and translation of the front matter. I’ve also concluded that the phrase “Et idem in libris sequentibus observado,”  is one of the cruelest phrases to exist in the Latin language. 

Notes for the Reader Regarding the Transcription and Translation

  1. Page numbers and left/right markers were added by the editor for readability
  2. Line numbers were added by the editor
  3. Note that the inscriptions were not transcribed nor translated for this work
  4. In some cases punctuation was added by the editor
  5. Words added by the editor for ease of readability are in ()
  6. Words/phrases that cannot be translated into English either because of an error on the part of Waleys and Trivet or of Patterborn are in []
  7. Textual and contextual notes have been added by the editor
  8. Line numbers were removed in the translation
  9. Column divisions of the pages were removed in the translation

Page III (left)

1 Sacre pagine professorum ordinis prae

2 dicatorum Thome Valois et Nicolai Triveth

3 in libros beati Augustini de civitate de com-

4 mentaría felíciter inchoant

5 Luminis impetus laetifi/

6 cat ciuítatem dei · In praes· Fons

7 sapientie verbu dei resides in ex

8 celis per dona sua procedens – in

9 quattuor capita se diuisit • scilicet in

10 quaruor flumina de quibus seri/

11 bitur Ecclesiastici · xxiiii · Ego

12 sapientia effudi flumina dum men

13 tibus quatuor doctosum ecclcsie · quibus specialiter in ex

14 positione sacre scripture cunfluit principatum copiosissi/

15 me aquas sapientie salutaris infudit· quas tamen mirabili

16 dispolitione sic per spiritu suum distribuit quod anthono

17 matice per quandam excellerian sensus historiou bro Hie/

18 ronimo sensum moralen seu tropologicum beato Grego

19 rio · sensum allegoricum brō Ambrolio · sensum vero ana

20 gogicum beato Augustino commmisit · Inter quos sensus

21 amagogicus id est sursum ducens videlicet ad superna · Prae

22 rogatiuam obtinet digitatis · propter quid brō Augusti

23 no speccialiter convenit iuxta illud Eccleastici · xluii·Im

24 pletus est quali flumen sapientia · nam quemadmodum beatus

25 Johannes evangelista altos evanglistas · sic et beatus Au/

26 gustinis ceteros doctores antecellit · []uis igitur predi

27 eta flumina quatuor ab altitudine montiú eternorum

28 descendant cum impetu et ideo neccesse sit de cis illud praes

29 ucrificari Laudaverunt flumina domine elvanerunt flumina

30 vocem suam. fluuius tame quartus cuius

31 quod interpretatur frugifer · id est doctrina beati Augus

32 stini quali ab altiori proventens quo ad libros de ci/

33 uitate Dei ab ipso conscriptos · per civitatem fanctam hieru/

34 salem · I · ecclesiam militantem de currens venie cum impetus for

35 tiori cuius impetus ciutatem dei lecificat non solom qui po/

36 tum suaussimum sibi praestat · sed etiam quia contra inpugna/

37 tores hostiles ipsam protegit et defensat · propter hoc

38 enim adversario huius ciuitatis dici pont illud eccleasti/

39 ci · ilil· noli resistere contra faciet potentis · et ne concris con/

40 traictum fluuii · cum ergo sint huius fluminis aque sua/

41  vissime et falubres · ciues tamen civitatis sanctissime

42 multos hoc contristat · quod accessus ad eas precipue imprí

43 mis · x· libris multum videtur difficilis · Nam fluuius ipse que

44 si puteus altus est · et in quo hauriant pauci habent·

45 Propter quid ego frater Thomas ordins praedicato

46 rum anglicus natione · cupines prefatan difficutatem sa/

47 tem pro parce auferre · et de praedicto fluuio haurire uo/

48 lentibus accelssum facile preparare · confisus in eius auxi/

49 lio qui profunda fluuiorum serutatur et abscondia produ

50 cic in lucet · exposition quandam super · x· libros primos

51 de civitat dei in quibus est maior obscuritas quam in sequen

52 tibus propter historient et fabularum multitudinem pau

53 cis notam conpusui · loca planíora transilies · obscuritati/

54 bus vero magis insist premittens quedam quasi probe/

55 mialiter que ad intelligentiam dictorum librorum necessaría

56 videntur · Quorum quedaque pertinent ad campestem ipsorum effectiuam

Page III (right)

1 quedanvero ad eorum materiam et procedendi modum seu

2 forman · circa vero campestem effectiuam liborum de civita/

3 te deo sciendum est quod beatus Augustinus sicut colligi

4 potest ex his que ipsemet dícit infra libro · xix· capitu

5 lo ultima libros de civítate dei scripsit circa annuma

6 missione spiritus sancti · cccxci· cause vero que mouit

7 ípsum ad senbendum fuit ut reprimeret blasphemías con

8 tra christum insurgentes propter hoc quod temporibus xpia/

9 norum urbs romana a gothis capta fuit · Et propter

10 alia mala que tam urbi quam alibi etiam extra urbem. christia

11 nis per gentem gothorum sunt illata. Ad hoc enim mul

12 ti contra christum in et nomen Christianum insurrexerunt et cultum

13 falsorum deorum culeui Christiano preferbant · asseren/

14 tes quod dum populus romanus cultuin multorum deorum

15 fuerat deditus · non est passus talia quails temporibus

16 Christianias a gothis · ut autem premissa et ea de qui/

17 bus beatus Augustinus in libro de civitate dei facit

18 mentionem plenius intelligantur · prefate capti

19 orus urbis hystoriam quam pro sequuntur Paulus dia

20 conus in libro · xii · historie romanorum · et Arosius libros

21 vii · de oresta mundi · est autem in primis sciendum quod

22 secundum Isidorum libro · ix· ethimolgiarum · gen gotho/

23 rum est gens fortis et bellicose corporus mole ardua et

24 armorum genere terribilis · Et secundum eundem libro · xiiii·

25 gorbia est pars europe prope dacian· cuius populus

26 gothi appellantur · qui secundum · Papiam gete· et olum Gaetuli

27 appellabantur · hu vero secundim Prosiu tempore valenns im/

28 peraturis qui fuit arrianus de fedibus fuis expulíi per bu

29 nos venerunt in Iraliam in multitudine copiosa ut si/

30 bi acquirerent novas sedes fedes· Erant autem ipsorum duo

31 reges quorum unus fuit scita genere et infidels rada/

32 galsus nomine habens sub se ducenta milia gothorus

33 qui ut moris erat huius gentis dis fuis deuouerat om/

34 nem sanguine romanorum · Eo igitur urbi imminente fit om

35 nium paganorum in urbe concursus dicentium hunc ho/

36 stem potentem esse non solum copia virorum · verum etiqum

37 maxime presidio deorum · urbem vero idcirco destitutam

38 esse auxilio et in brevi perituram · quia deos et sacra deo/

39 rum perdidit ·Intantau vero augetur querela · quod de diis

40 in urbem reducendis et eorum sacris renouandis inter se

41 tractàtur · feruent in tota urbe blasphemìe et nomen christi

42 tanque lues aliqua istorum temporum lacessitur · Et tamen

43 misericorditer egit deus ut preditctus rex cum suo exerci

44 tu divinio nuto territus in montes vesalanos coactus est

45 ubi secundum eos qui nudius referunt ipse cum ducenris mili

46 bus in montis iugo asperrimo est conciusus · sic quod ab conf

47 fusione sanguinis christiani · edentibus et hibentibus et lu/

48 dentibus Christianis · ipsi hostes laborites esurie siti et fri

49 gore sunt confecti · rege eorum capto et in vinculis recen/

50 to paulisper et postmodum interfecto · et quidem finis hu

51 ius regis gothorum secque radagalsi talis fuit· Alter vero

52 rex gothorum Alaricus nomine christianus fuit ac timore

53 deimitis incendens qui ab honoria tunc imperature

54 admodum canolico sedes quibus cum suo exercitu pos/

55 set consistere expetut · cui imperato gallias concessit.

56 Qui dum ad gallias pergeret et apud pulentiam aliquam

57 tulum resideret · stillico comes cupiens gothos aggre/

58 di pagano duci belli summam commisit · qui sacro die

59 pasche gothis nichil tale suspicatibus super cosirruit

 

Page IIII (left)

1 magnamquia partem eorum prostrauit · Nam primum per

2 turbati et etiam propter religionem cesserunt · sed demum

3 arma corripiunt victorenque prius exercutuim stíllíconis pro

4 sterunna · nec mora iter inceptum deferentes romam redire

5 contendunt · et cuncta per que transeunt igne ferroquevastan

6 ces urbem capiunt et incendunt · priusquam tamen urbs in/

7 cenderetur preccptum erat regis · ut si qui in sancta loca prae/

8 cipue sanctorum petri et pauli ecclelitas confugisset · securi et

9 ínuiosati esse linerentur· deinde quantum possen se a san

10 quine temperarents · capta est itaque Roma anno · AD·

11 c · lxiii· a conditone sua · id est circa annum domini · cccc·

12 xii· Die vero tercia postquam gothi urbem ceperant ab ur

13 be discedunt facto aliquali domorum incendio sed non

14 tanto quanto olim a romano imperature nerone factum

15 fuit · Deinde vero pero campaniam lucaniam et bruciam

16 strage hacbantes in ciuitatam que regium dicitur perve/

17 nerunt · ubi in siciliam ascensis nauibus dum cupernt

18 traussretare passi naufragium plurnos perdiderunt·

19 Alaricus vero rex eurom dum quid acturus esset deli/

20 beraret· morte fubita defunctus est · quem in flumíeua

21 sento nomine cuius alucum gothi deviauerant captiuo

22 rum cum opibus multis sepelierunt · et ne locus ille no/

23 tus esset labore explecto captious excinguunt· Regen ve

24 ro sibi constituunt Ataulpbum Alarice affine seu propin

25 quum · cum quo romam reuertuntur · quod in urberesi/

26 dumm fucrat more locustarut eradunt auferentes inde

27 sororem unperatoris honoru que fuit theodsu mag

28 m filia nomine placidam· quam sibi Alaulphus in foro

29 íulii matrimomo copulauit ad magnum comodum rei

30 publice· ut postimdum patuit in effectu · Dam mariri ani

31 mum ingenio suo et subrilibus argumentis ad hoc in/

32 flexit ut paccem petit romanis· immo et pro defendenda

33 romana republica vires gothorum impendere preop/

34 tauit · nam proutipsemet solebat referre cum multa ex/

35 perientia probasset videlicet gothos nullo mon posse

36 parere legibus propter effenatam barbariem · neque re/

37 publicam esse posse elegisset ut saltem gloriam tibi de

38 restintuendo in integrum romano nomine et augendo go

39 thorum viribus quereret · quamuis prius ardenter inbias

40 set ut delete nomine romanorum gothorum esset impe

41 rium sicque vocaretur · qui postmodum in gallias proficiscens

42 apud barchmonam faude suorum dicet clausit extremiin

43 Premissa de duobus regibus praefatis gothorum ac ma/

44 lis per cosillatis de historus pauli diaconi et Dro/

45 sit extraxi · de quibus malis facit Augus in dictis libris

46 sepuis mentionen · ostendus quod multa praeciora passi sunt

48 ideo non debere eos propter dicta mala blaspehma/

49 re nomen christi· nec preferred culturam deorum culture vel

50 religionu chrstiane · unde et totum opus Augustini de ci/

51 vitate dei ut pater per eundem libro secundo retractati

52 onum in duas parces dividitur principlaes · In qua/

53 rum prima evertit civitatem diabolic errors varios cir

54 ca latriam id est divinitatis cultum destruen · In se/

55 cunda parce firmat civitatem dei · ipsam in vero cultu dei

56 et fide catholoca instruendo · incipit secunda pars in

57 xii·li· In prima vero parce ideo in decem primis libris

58 indendit Augustinus per tutum subuertere errores gen/

59 tilium plures deos colentium · Quantum vero ad ma

 

Page IIII (right)

1 teriam et modum procedeni in his · x· libris sciendum

2 quod cum hu ·x· libri ordinati sint ad destructionem ido

3 latrie et confutandum errors gentilium circa culturam

4 falsorum deorum Augustinus in cis sic procedit Danum

5 primo improbat errorem ponentem quod cultus eorum de/

6 orum confert et prodest vivis · secundo improbat erro/

7 rem ponentem quod talis cultus prodest mortuis · Et cir/

8 ca improbationem primi erroris laborat in quinque pri

9 mis libris · circa improbationem vero secundi erroris

10 laborat in quinque libris alus primos quinque sequenti

11 bus · circa improbationem primi erroris sic procedit

12 quia primo ostendit quod urbs romana mala que pasfa

13 est non potuit culcui unius ucri dei asscribere· secun

14 do ostendit quod bono sua scilicet quibus aucta est debe

15 at uni deo attribuere · Et continent prima pars tres li/

16 beos · secunda vero duos sequentes · In tribus vero pri

17 mis libris sic proced · nam in primo libro ostendit quod

18 vastatiu urbis per gothos non debet afferibi religio/

19 ni Christiane · sicut in fideles putauerunt ·In second vero

20 libro probat quod dii falsi non currant de malis culpent

21 scilicetilla probibeant · In terao vero libro probat quod

22 nec curant de malis pene ut ea depellant · primus ve/

23 ro liber continent trigintafex capitula querum ponam

24 principia et tangam eorum sententiam breviter et sum/

25 matim · vero in capitulu quocunnque aliquid re

26 perro quod possit merito intellectum legentis obfu/

27 scare locum illum designabo et aperiam intentionē

28 gustini quantum michi videbitur posse et debere legeu

29 ei suffice ad intelligentiam capiendam • Et idem in li/

30 bris sequentibus obseruabo · Primus vero liber incipit

31 hoc modo

 

Page V(left)

1 sententia beati Augustini episcopi et li

2 bro retractationum ipsius de libris di civ/

3 tate dei.

4 Aterea cum Roma gotthorum irruptione a

5 gentium sub rege alarico atque ipetu magne

6 cladis euersa est. eius eversiunem deorum falso

7 rum mutorumque cultores quos vsitato nomine

8 paganos vocamus. in Christianam religion re/

9 ferre conantes. solito acerbíus et amaríus de

10 um verum blasphemare ceperunt. Non ego erar

11 desceris melo domus dei adversus eurom blas/

12 phemias vel errores: libros de civitate deí

13 scribere istítui. Quod opus per aliquot annos

14 me tenuit. eo quod alia multa intercurrebant que

15 differre non oporteret: et me prius ad solvendiit

16 occupabant. Hoc ante de cívitate deí grade o/

17 pus · xxii· libris est terminate. quorum

18 quínque prímí eos refellunt quí res humanas

19 ita prosperari volunt: ut ad hoc multorum deo/

20 rum cultum quos paganí colere comsueuerunt:

21 necessarum esse arbítrent. et quía phíbent ma/

22 laísta exorírí atque abundare cotendut. Se/

23 quentes autem quínque adversus eous loquūtur

24 quí fatentur hec male nec defuísse unquam nec secundum

25 futura mortalibus et ea nunc magna nunc

26 parua locís temporibus personísque varíarí. sed

27 deorum mutorum cultum quo eís scrificatur: pro

28 príe vítam post mortem future esse utilem dis/

29 putant. Diis ergo decem libris due iste vane

30 opíniones xpíane religioni adversari refe/

31 luntur. sed ne quísquam nos alíena tamen redargu

32 ísse nom autem nostra afferuisse reprehenderet:

33 id agit pars altera operís huíus que duode

34 cím librís continet. Quamquam ubi opus est et in

35 príoríbus decem que nostra sunt asseramus. et

36 in. xii. posteríoríbus redorgumus adversa.

37 Duidecíus ergo librorum sequentíum prímiqua

38 tuor continent exortum duarum cívítatum. quarum

39 est una deí: altera huíus mundi. secundí qua

40 tuor excursum earum seu peursum. Terecíí ve/

41 ro quí et postremídebítos fine. Ita omnnes

42 xxii. líbrí cum sínt de utraque cívítate conscri

43 pti: títulum tamen a melíorí acceperum. ut de

44 cívítate deípotíus vocarentur. In quorum de/

 

Page V (right)

1 címo libro non debuít pro miraculu poni in

2 Abrae sacrificio flammam celitus factam inter

3 dívísas victimas cucurrsse. quoniam hoc fl/

4 lí in visio ne mostratu est. In. xvii. libro quod

5 díctum est de samuele non erat de filiis aaron

6 dicendum potíus fuit non erat filíus sacerdotís

7 filios quíppe sacerdotum defunctis sacerdo/

8 tíbus succerdere magis legitimi morís fuit.

9  Nam in filiis aaron reperit pater famuelis.

10 sed saccerdos non fuit. nec ita ín filíís ut eum

11 ipse genuerit arron. sed sicut omnes íllíus po/

12 puli dicunt filii israhel.

13 Incipiunt capítula librí primi de cívita/

14 te de beati Augustini epicopí.

15 De adversarus nominis Christi quíbus in

16 vastatione propter Christum barbar pepereerunt

17 vietis.     .i.

18 quod numquam ulla bella ita gesta sin tut vi

19 ctores propter deos eorum quos vicerant

20 parcerent vìctìs                     ii.

21 Quam imprudenter romanì deos pena/

22 tes qui troíam custodire non potuerant

23 crediderint profuturos.         iii.

24 De asilo iunonís in troía quod nemínem li/

25 berauít a grecís. et basilicis apostolorum que

26 omnes ad se confugíentes a barbarís defe

27 derunt                                   iiii.

28 De generalí consuetudine hostíu víctas

29 cívítates euertentium quid cato sessrít          v.

30 Quod ne romaní quídem íta ullas ceperint

31 cívítates ut in templís carum parcerent ví/

32 ctis.                                      vi.

33 Quod in euersioem urbís quae aspere gesta sunt

34 de consuetudíne accíderínt bellí que vero de

35 menter de potentía propucnerint nominis christi      vii.

36 De commodís et incommodís que bonís ac

37 malis plerumque communía sunt     viii.

38 De causís correptípnus propter quas bo

39 ni et malí paríter flagellantur.     ix.

40 Quod sanctis in amíssíone rerum temporalíum

41 nichil pereat                         x.

42 De fine temporalís vite sive longíorís síve

43 breviorís                              xi.

 

Page VI (left)

1 De sepulture humanorum corpora que

2 christianis etíam sí fuerit negate níl adí/

3 mít.                                        xii.

4 Que sit ratio sanctorum corpora sepelí

5 endí.                                      xiii.

6 De captíuítat sanctorum corpora sepelí

7 dívína solacía defuerunt.       xiiii.

8 De regulo captíuítatís ob relígíonem etí/

9 am sponte tolerandam extat exemplum quod tamen íllí

10 deos colenti prodesse non potuít      xv.

11 Anstuprís que etíam sacrarum forte vir

12 gínu est passa captíuítas contaminarim po

13 tuerít vírtus anímí sine voluntatís assen/

14 su                                                     xvi.

15 De morte voluntaría ob metum penesi

16 ve dedecoris.                                    xvii.

17 De alíena víolentaum líbídíne quam in

18 oppresso corpore mens inuíta perpetit. xviii.

19 De lucrecina que se obíllatum sibí stuprum

20 peremit.        xix.

21 Nullam esse auctorítatem que Chrístía/

22 nis in qualíbus causa íus voluntaríe necís at

23 tríbuat                      xx.

24 De interfectíonibus hominum que abho

25 mícídíí crímíne excípíunt.     xxi.

26 Quod numquam possit mors voluntaría ad ma/

27 gnítudinem animi pertínere. xxii.

28 Quale exemplum sít catonís que se vìctoriam

29 cesarìs non fenens interemít                         xxiii.

30 Quod in ea virtute qua regulus catone prae

31 stantíor fuít muto magis emíneant chrísti

32 ani                                        xxiiii.

33 Quod peccatum non per peccatum debeat

34 declínarí.                  xxv.

35 De híís que fíerí non lícent cum a san/

36 ctis facta noscuntur que natíone facta cre/

37 denda sínt.               xxvi.

38 An propter declínatíonem peccatímors spon

39 tanea appetenda sit.              xxvii.

40 Quo íudícío dei in corpora contínentium

41 líbído hostilis peccare permíssa sít. xxviii.

42 Quíd famílía christi respondere debeat ínfí

43 delíbus cum exprobrat quod eam a furore hostíum

44 non liberaverít christianus                            xxix.

 

Page VI (right)

1 Quam pudendís prosperítatíbus affluere ve

2 línt quí de Christíanís temporíbus conque/

3 runtur.                                   xxxx.

4 Quíbus vitiorum gradíbus aucta sit in ro

5 manís cupído regnandi.                     xxxi.

6 De scenícorum ínstítutíone ludorum             xxxii.

7 De vícíís romanorum quos patríe non cor

8 rexít euersío.             xxxiii.

9 De clementía déi que urbis excídium tem/

10 peravít.                                 xxxiiii.

11 De latentibus inter ímpíos ecclesíe fílíís

12 et de falsís ínter ímpíos ecclesia Christíanis.                        xxxv.

13 De quíbus causís sequentí disputatíone

14 sít disserendum.                               xxxvi.

15 Expliciunt capítula líbrí prímí

 

Page III

(These are) the sacred page(s) of the dedicated Thomas Waleys and Nicholas Trivet of the order of preachers[1] the comments into the copious books of Augustine’s City of God happily commence. An attack of light cheers the city of God, because a spring of the wisdom of word of God resides in the highest. Certainty, through their gifts proceeding into for chapters it is divided, in the four rivers earnestly for the church. While I have poured out of the rivers wise minds for the church. Which, especially in the explanation of sacred scripture has gathered leadership abundantly. However, healthy waters for wisdom he has poured upon that wonderful organization so that through the spirit he distributes the study of men through someone.

Brother Jerome[2] an excellent understanding of history. An understanding of morals and the study of literature Holy Gregory.[3] An understanding of allegory Brother Ambrose.[4] An understanding of Holy Augustine he has commenced. Among whom understanding leading that is to say things above before [] it has worth because of Brother Augustine, specifically he convenes according to that church. Wisdom is an attack as from a river, for just as Holy John the Evangelist[5] (is) the highest evangelist Holy Augustine the other (is the highest) doctor []. [] Therefore [] four rivers descend away from the high mountains forever they with a necessary attack, but so they that [] praise the rivers of the master the rivers which came from her voice however four of whose which she explains []. It is the doctrine of Holy Augustine so as by higher [] toward the books of the city of god away from itself. For the city the deed of Jerusalem · I · Hurrying to come with a strong attack the church military itself stands whose attack on the City of God only they who drink [] but also that against the fighters she protects and defends herself because of this for the enemy of this city to be declared that the church [] don’t resist if she will make mighty [] [].

Therefore if they are of this sweet river many this []. Which approaching toward they especially among the first things · X ·He had seen many difficult books. For [] himself as if at all noble it is

and they have a few in where as if it were drawn by a nation of angels because of what I Brother Thomas of the order of preachers [] [] [] saved you refrain to carry away and foretold to draw to/for wising [] easily []. Confident in himself for profound help [] [] and concealed [] in shinning [] something great · X · the first books of the city of god in this is greater tan the darkness in the following (books) because of history and story for a few knowing [] places [] you will jump over darkness in more truth [] [] someone near [] toward intelligent saying of a book is necessary had seen of whom [] they extend toward [] themselves []. Indeed a certain someone they the matter and procedure of means themselves []. Indeed about [] [] of a book of city of god is understood by holy Augustine just as he had gathered the last of chapter of the book of the city of god he wrote of the mission of the holy spirit cause in truth concerning the time itself toward [] he/she/it was as/when [] blasphemy according to Christ [] because of this who for the time of the Christians the roman city was captive to the Goths. And because of the bad (things) who so the city elsewhere also other cities Christians for the gothic people they are carrying. Indeed to this end many (people) on account of Christ in the name of the Christians made insurrection and worshiped false gods [] Christ [] who while the population of Rome (who) worshiped many gods had been surrendered such as the time the Christians toward the Goths (are) not suffering.

However when set before and who the Holy Augustine in the book city of God made mention filler [] [] captives city history then [] they follow Paul the teacher/deacon[6] in the book · xii ·

The history of Rome. The books of Orosius· vii ·But [] of clean is however in first which is understood which second [] book · ix · The origins [] the Gothic tribe is a strong and hostile body mass (with) lofty and weapons of the terrible sort and the second (in) the same book · xiiii ·

is part Europe almost Dacia which the Gothic population is called by name which is second

[] [] and [] they were being addressed as Gaetuli. Indeed, according to [] the time of the strong general who was Arrian of [] [] [] [] they came to Italy in many numbers as they themselves acquired new lands. However, they are themselves two kings one of whom was appointed general of the infidels (his) name (was) Radagaisus having under himself two hundred million Goths who when (he) was conducting this clan devoured all Roman blood. Therefore, to there the city they were menacing, all the pagans flocked into the city saying this enemy is mighty (they are not) troops of men of the earth. Indeed, also especially a prison of the gods. Indeed, for this reason the city was destitute to be help and in short about to vanish. because god and the household gods[7] destroy[] indeed are enlarged by grievance but which gods in the city [] and the holy things among []. Blasphemy and the name of Christ (were) profuse in the whole city [] the plague that somehow time provoked and however God made his mercy divine as preceding the king practiced in the mountains [] is forced where (there are) according to them who today bring with themselves millions in the mountains [] terrible and enclosed. so which away from [] of the blood of Christians. And [] and [] playing[8] Christians. The same enemies [] [] thirst and fever are preparing. (They) sought to seize the king himself and (did so) in a short time and afterwards killed him. And indeed imprisoning (was) the end of this the second king of the Goths (who) was Radagaisus. Indeed, the other king of the Goths (whose) Christian name was Alaric was more than fear [] burning who away from honor then very [] place with which [] he would be able to stop which ordered the Gauls to depart who while away from the Gauls he might go on [] and next to largely [] sitting down friend desiring Goths to advance the pagan leader the greatest war began.Whom I declare God’s Passover the Goths nothing so super []

 

IIIIA

 

because of a large piece of himself. First because of disturbing things and also on account of religion they have gone but the weapons [] before occupying [] [] [] neither delay the journey beginning [] they hurry to go back to Rome and so collectively they traverse along with fire and iron they captured the city and burnt (it) on the command of the one who was king as if who in this holy place especially (those)[9] of Saints Peter and Paul had fled the church

of careless things and [] to be [].

 

Then how much [] himself [] toward blood []. Therefore Rome was captured in the year 163 AD.

toward [] himself it is around the year of the lord 400 · xii ·Indeed, God [] after the Goths had captured the city away from the city they leave [] of a house to/for fire but not so great has how much Rome once (burnt) when Rome Nero was the deed.[10]Indeed, then Campania [] and Bruciam heaps [] in the city that (was) magnificent they had spoke and had come where in Sicily ascending of ships while [] suffering a shipwreck [] died. Which in [] [] the name which Alaric of the Goths [] [] with many resources and not a place that famous to be work [] [] []. Indeed, [] himself [] [] Alaric neighboring himself with. With which Rome they returned. Which while in the city [] conduct [] [] withdrawing from there a sister [] [] who was Theodosius the Great the sister’s name was Pulcheria.[11]Then himself Alaulphus in the July copulated the marriage to the great favorable public reign.As [] he had been able to put into effect [] to be amazed of the intelligence of the mind of himself  and evidence toward this bends[12] in a small Roman peace.

Rather for Roman Republic Gothic forces had been expended by []for just as himself was accustomed to bear with much experience he might have approved that is to say none [] of the Goths to obey laws because of [] barbarians. Neither the Republic was able to [] as saved by glory itself but restoring in whole the Roman name and augmented the Gothic force []. First, however, passionately []as you destroy[13] the Roman name the Goths might be ordered so itself is called who afterwards departing toward Gaul next to [] treachery himself might say he has shut [] of two kinds [] than the Goths bad [] [] of the history of Paul the Deacon[14] and [] he has drug out

but Augustin said (he) who does bad in the freedom [] []. [] which many noble (people) had suffered thus not to have this because of saying bad blasphemy in the name of Christ neither preferred the worship of the gods or the worship of the Christians. And whence all the work of Augustine’s City of God as the father is advanced in the second revision for which (it is) divided into principle parts. In which the first destroys the diabolic city (and) delusions around adoration (it) is destroying divine worship. In the second part he makes strong the City of God.

Indeed, himself in the worship of God and the catholic[15] faith inserted · xii ·· li· Indeed, in the first part in the first ten books he, Augustine, focuses the [] errors of the nations more gods protecting. Indeed, how many matters and measure advance in this. · x · Which with the understanding of this ·x·The book has been ordered according to the directions therefore [] and (to) restrain the errors of the nations concerning the worship of false gods Augustin in this way so proceeds first disapproves the errors that worship of God himself brings and benefits life.

Second he disapproves the errors placing that such worship benefits death and concerning (it) blames the first sins work[16] in the first book. Indeed, concerning (it) blames the second sins work in this first book another five following

 

Concerning (it) blames the first sins so proceeds wherefore the first shows how bad the Roman city suffered is not been able to [] one [] god []. The second shows how good itself[17] which is enlarged should certainly be attributed to one God and keeps the first part three []. Indeed, the second two follow. Indeed, in the first (book) the third so proceeds. For in the first he shows how [] the city through the Goths owes the Christian religion. Just as in the faith []. Indeed, in the second book he proves that certainly the bad do not flow from false gods might blame (that) this might be forbidden. Indeed, in the third book he proves arranges neither of the bad lust (nor) as he might drive (it) out. Indeed, the first book keeps thirty-six chapters which he places first and affects himself feeling shortly and briefly. Indeed in chapter [] someone [] who may be able to (to be) a rightly intelligent reader to observe this location I will make mark and I will uncover the intention of Augustine how much more me he[18] will be able to see to have you all[19]  supply toward the intelligence taken.And the same books following I will observe. Indeed, the first book begins in this way

Page V

The thoughts of Holy Bishop Augustin and the corrections of himself of the books of the City of God. [] with the tribes of Goths under King Alaric attacking Rome also large breaking attacks had swept out. Himself having swept out the false gods [] which worship [] we call the pagans by name. The ones trying to bear in the Christian religion accustomed more stridently and [] God indeed the capture those who blaspheme. I was not [] [] the house of God setting themselves opposite the blasphemers even the sins: the books of the city of God to write []. Which to there this many between had run to separate and might not order: and, me, first has occupied. But before this the work of the City of God [] · xxii ·This is the end of the book. Of which the first five (books) themselves challenge the rules of humans so they wish to be prosperous : as because of this the worship of many gods that the pagans worship []: it is necessary []. And wherefore [] [] to appear and to overflow. However, following the five (books) setting against themselves they say whom they confess this bad thing (to) [] neither ever the second future death and themselves now great (and) now small locations of time for persons and change. But god [] worshiping whom they themselves []: individually life after death might be useful in the future the one who preaches of the gods therefore the books that (are) the opinions of vain men of the Christian religion to oppose [] however but not anyone of us foreigners[20] you disapprove (of) however to go our [] that you might hold fast he does it (in) the other part of the work of this twenty books you hold. Although where this work is and in the former ten which we might plant. And in ·xii· following [] setting against. Therefore [] of the sequences of the books of the cities the first four they keep together appeared it is one god: the other part of the world. The second four excurse themselves or running out ahead. Indeed, the third which [] and [] end. This all twenty-two.Each city may counsel with books: As the title but better the City of God may be called. In which I decimate the book not to keep it from someone on behalf of the miracle of Abraham in the sacrificial fire [] becoming among dividing the sacrificial victims since this son in not seeing should [] is. In. ·xvii · the book which (has) sayings which were to be spoken but Samuel was not the son of Aaron rather the son was of the priests the sons surely of sacred things of the dead to the sacred (place) they follow the better (things) [] had died. For in the sons of Aaron (one) finds the Father’s family but the sacred were not neither so in the sons when he himself [] Aaron. But just as all of the population says the sons of Israel. The chapters begin with the first books of the City of God of Holy Bishop Augustine of being set opposite the name of Christ which in the devastation because of Christ the barbarians had refrained from living.

(The Table of Contents Begins Here)

 

i.

Which never having any beauty conquerors carried without because of God himself who had conquered (them) sparing them the way way of life.

ii.

How careless (were) the Roman gods of the house who had not been able to guard the Trojans  they had benefited from faith

iii.

Of the horsefly of Juno in Troy which no one had freed toward the Greeks. And all who fleeing from the church of the apostles (went) to the barbarians who had been driven away.

iiii.

For the general custom of the enemies living in the city upsetting Cato

v.

[] whom indeed no Roman might capture the city might refrain living as in the temples

Which in [] the city what rough were carrying of custom they may have diminished beauty indeed of [] of force [] in the name of Christ

vii.

Of convenient good and inconvenient bad must (be) and were common things

viii.

Of the cause of corruption because of which the good and the bad were threshed together

Which holy in the loss of the temporal things nothing might vanish

Of the end of the time of the vine on one hand long on the other short

Of furthermore about to bury corpses of Christians if they were denied nothing

xii.

Which it might be a reason (why) corpses are buried

xiii.

Of [] holy corpses [] lacking divine solaces

xiiii.

Of Regulus [] toward religion likewise freely [] it stands out as an example which nevertheless this god [] has not been able to be beneficial

xv.

[] furthermore he suffered for dishonors of the strong sacred virgin [] [] he may have been able to (have) courage of the mind without agreement of the will

xvi.

Of voluntary death toward fear of the disgrace of lust

xvii.

Of the passion of violent aliens how in suppressing the body and mind unwillingly

xviii.

Of [] which himself [] he annihilated the dishonor himself

xix.

No one to be the support the Christians volunteers of murder[1] in what condition of the cause of the law might grant

Of the killing of men away from this [] they receive a judicial decision

xxi.

Which he might be able to die voluntarily but will never reach greatness of the soul

xxii.

What an example they themselves are victorious over Caesar not bearing had abolished

xxiii.

Which in themselves the courage which Regulus Cato (had) was more excelling more than [] Christians

xxiiii.

Which sins not for sins should be turned away

xxv.

Of (how) they became not [] with having been made knowing believing that they may be a holy nation

xxvi.

because of a declination of sinners which were to be voluntarily attacked

xxvii.

Where of the judgment of God limiting the hostile lust in the flesh they sent (it) away

xxviii.

What the family of Christ is to reply for the unfaithful things with reproach which himself with the rage of an enemy should not free the Christians

xxix.

Then which is to be ashamed to overflow with success the might wish the time of the Christians to lament

xxx.

Which enlarged the blemishes of the rank he is in Rome desiring to reign

xxxi.

Of the state of the institution of public games

xxxii.

Of the change of Romans whose father had not corrected the destruction

xxxiii.

Of the mercy of God the destruction of the temporal

xxxiiii.

For the hidden disloyal sons of the churches and of the false and disloyal Christians of the church

xxxv.

Of which the following debates might be sown

xxxvi.

Explained in the chapters of the first book

 

[1] Dominicans

[2] Saint Jerome

[3] Saint Gregory of Nyssa

[4] Saint Ambrose of Milan. He baptized Augustine.

[5] John the Baptist

[6] Likely a reference to Saint Paul

[7] Roman household gods.

[8] playing as a sport. Likely a reference to public activities at which Christians were martyred.

[9] the followers of Sts. Peter and Paul. Presumably the Christians in Rome.

[10] The fire set by the Goths was great, but not as great as the fire set by Nero.

[11] This is an historical inaccuracy. I am unsure if this is a typo or a mistake on the part of Waleys and Trivet. Pulcheria was the sister of Theodosius II, not Theodosius I.

[12] points toward

[13] “you destroy”- imperative

[14] Likely Saint Paul

[15] universal

[16] the fall of man and thus original sin

[17] worship

[18] the reader

[19] the readers

[20] The residents of the civitate dei are pilgrims(foreigners/aliens) in the civitate terrena

[21] The Christian martyrs

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s